Cronica celei de-a doua zile a festivalului UNICA

Sâmbătă, 20 august, începând cu orele 10:00, la cinematograful "Matei Vișniec" s-a desfășurat prima zi de proiecții de film, în cadrul festivalului UNICA. România, Croația, Spania, Lichtenstein, Italia și Marea Britanie au fost primele țări, ale căror filme au fost derulate pe marele ecran, spre încântarea publicului.

Pentru ca diversitatea limbilor vorbite să nu constituie un impediment în înțelegerea filmelor, au fost subtitrate în limba engleză.

Discursurile reprezentanților delegațiilor și ale juriului au fost traduse in timp real, prin intermediul unor cãști, iar anunțurile organizatorilor se puteau auzi in limbile engleză, franceză și germană.

Prima reprezentație cinematografică a fost cea a României. Pe ecran a rulat filmul"Sunetul Mării", în regia lui Dan Hintergraber, despre un muzician român și felul lui special de a se inspira, marea ținându-i loc de muză. Emil Mateiaș a continuat seria filmelor românești cu proiecția "Veritas" a cărei temă fundamentalã este vulnerabilitatea si versatilitatea realității. Lumea este prezentată ca o proiecție din colțul minții lui Dumnezeu, ceea ce ar oferi și oamenilor posibilitatea conceperii unei realități proprii, subiective.

Croația a fost următoarea țară care prezentat proiecții cinematografice, reușind să se remarce prin scenariu și regie de calitate. Au fost urmărite filmele "Wolf dance" de Jelena Oroz, "Flowers" de Judeta Gamulin, "Cabbage" de Zorko Sirotic, "Croatian virgin" de Suncica Ana Veldic și Olga Budimir și "Apocalypse" de grupul "Jeunesse". Croații au abordat realități de mare impact, mizând pe teme precum boala și sexualitatea. În filmul "Flori" de Judeta Gamulin, acțiunea se desfășoară într-un salon de spital, a cărui atmosferă este demnă de "Pavilionul canceroșilor" al lui Soljenițîn. Membrii a două familii își vizitează tații internați. În timp ce membrii unei familii se ceartă din motive banale, cealaltă are o altă perspectivă. Diferența, din mai multe puncte de vedere, dintre cele două familii demonstrează că nici boala, nici moartea nu ține cont de principii lumești. Florile devin, astfel, simultan, simbol al celebrării bucuriei și al înmormântării. Croația nu s-a remarcat numai prin tematică și stil, ci și prin tehnică. "Apocalipsa", prezentată de grupul Jeunesse este compusă din imagini create prin tehnica desenului în nisip.

Seria de filme a fost continuată de Spania, primul film vizionat fiind "Acabo de tener" de Javier Nevaro Montero, al cărui subiect surprinde contrastul între două perspective diferite, asupra aceleiași realități. O fetiță de opt ani are un coșmar, al cărei conținut apare ca un vis frumos, privit într-o lumină nouă de o altă fetiță, lipsită de posibilități materiale. In continuare au fost derulate filmele "Things I whished to do" de Gerardo de la Fuente Lopez, documentarul despre pescuit "Red Tuna Winds" de Alfonso O'Donnell, "Night Landscape" de Marta Ferreras Viruete, imprevizibilul "The quantum lighter" de Pau Escribano, "The whistler" de David Castro Gonzáles și "Time thives" de Fran X. Rodriguez, care a impresionat prin asocierea inedita între timp si simbolistica cercului.

A urmat apoi discuția juriului referitoare la filmele vizionate. Juriul a fost format din: președintele juriului Jacquelin Pante (Italia) și membri Eugy Van Gool (Belgia), Pia Kalatchov (Elveția), Ivan Kozlenko (Ucraina), Florin Paraschiv (România), Zuzana Skoludova (Slovacia) și Stanimir Trifanov (Bulgaria).

După pauza de prânz, a venit rândul Lichtenstein-ului să impresioneze prin talent cinematografic. Temele abordate se remarcă prin diversitate, de la o aventură a unor copii captivi intr-o carte, din filmul lui Michael Baumeler, "Sesame, a strange book" se ajunge la problema actuală a lumii, terorismul, prin filmul "WTF" in regia lui Arno Braendle. Puntea dintre cele două pelicule o constituie "The painter" de Rolf Leuenberger care prezintă o nouă formă de artă contemporană, alcătuită din culori, forme și cuvinte.

Nici regizorii italieni nu s-au lăsat mai prejos, aducând în atenția publicului filme precum "Ruins" de Georgio Sabattini, o frumoasă discrepanță între esență și aparență ce o constituie "You can not hide" de Andrea Olindo Bizzarri și "And now we dance" de Franco Fais. Un semnal de alarmã a fost tras odată cu filmul "Countdown" de Rolf Mandolesi. În afară de coloana sonoră de calitate, proiecția s-a remarcat și prin mesajul puternic pe care îl transmite. Cadrul inițial prezintă un copac, declarat monument național și continuă cu tăierea acestuia pentru a se construi o parcare. Mânuțele unui copil strâng la spate o bucată de lemn, ca într-o îmbrățișare de despărțire.

Prestația Marii Britanii la concurs nu a fost o surpriză, în ceea ce privește talentul cinematografic. Umorul nu a lipsit, spre deliciul publicului, in filmele "Blue" de Robert Lorrimer sau "Making progress" de Ray Grover, ambele referitoare la raportul între om și tehnologie. Documentarul "In search of tigers" de Paula Webster a calmat spiritele, iar "The girl on the train" de John Roberts, "Greece is the Word" de Tim Stannard și "Turning Tables" de Rebecca Staniforth au încheiat ziua într-o notă optimistă.

Astfel s-a desfãșurat prima zi a festivalului de film UNICA, o zi de bun augur pentru perioada ce urmează. O zi în care bucuria, teama, tristețea și surprinderea au cuprins publicul de la un film la altul, făcându-se unul cu cinematograful, cu ecranul, cu scaunele. Şi acesta a fost doar începutul.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Photos taken by Magda Odobescu
The Chronicle of the Second day of the UNICA Festival

Saturday, August 20, was the second day of film projections at Cinema Modern, as part of the UNICA Film Festival. The first countries to present their movies were: Romania, Croatia, Spain, Lichtenstein, Italy and Great Britain. The public was thrilled.

In order for the the diversity of the languages spoken not to constitute a barrier in understanding the movies, these were subtitled in English. The representatives’ speeches were translated in real time, using specialized equipment, while the announcements of the organizers could be heard in English, French and German.

The first film presented is a Romanian production, The Sound of the Sea, directed by Dan Hintergraber. It is about a Romanian musician and his special way of getting his inspiration, the sea being his muse. Emil Mateias continued the series of Romanian movies with his Veritas, whose fundamental theme is the flexibility of reality. The world is seen as a projection from the angle of God’s mind, thing which could offer people themselves the possibility of conceiving their own subjective reality.

Croatia was the next country to present projections on the screen, succeeding in getting remarked through quality directing and screenplay. The films they showed are: Wolf Dance by Jelena Oroz, Flowers by Judeta Gamulin, Cabbage by Zorko Sirotic, Croatian Virgin by Suncica Ana Veldic and Olga Budimir, and Apocalypse by the Young group. They approach high impact realities such as disease or sexuality. The action of the film Flowers, by Judeta Gamulin takes place in a hospital ward whose atmosphere is worthy of Aleksandr Solzhenitsyn’s Cancer Ward. The members of two families pay a visit to their fathers who are patients. While one family quarrel over petty reasons, the other one have a different perspective. The different points of view these families display show that woldly principles take precedence over both disease and death. Thus, the flowers become simoultaneously symbols of both celebration and burial. Croatia’s strengths consisted not only in themes and style, but also in technique. Apocalypse, by group Jeunesse (Young) is made of images created through the sand drawing technique.

The series of films was continued by Spain, the first one presented being Acabo de tener un sue̴no, by Javier Nevaro Montero. The subject of this movie stresses the contrast between two different perspectives on the same reality. An eight-year-old girl has a nightmare which to another girl seems to be a beautiful dream. The latter simply sees it in a new light, as her material possibilities are limited. There followed the films : Things I Wished to Do by Gerardo de la Fuente Lopez, the documentary on fishing called ,Red Tuna Winds by Alfonso O'Donnell, Night Landscape by Marta Ferreras Viruete, the unpredictable The Quantum Lighter by Pau Escribano, The Whistler by David Castro Gonzáles and Time Thieves de Fran X. Rodriguez, which impressed the audience by a new and unexpected association of time and the symbolism of the circle.

The day continued with a discussion of the jury regarding the films shown. The members of the jury are : Jacquelin Pante (Iatly), President of the Jury, Eugy Van Gool (Belgium), Pia Kalatchov (Switzerland), Ivan Kozlenko (Ucraina), Florin Paraschiv (Romania), Zuzana Śkludová (Slovakia) și Stanimir Trifonov (Bulgaria).

After the lunch break, it was Lichtenstein’s turn to impress through cinematographic talent. The themes proposed are diverse; from the adventure of some children trapped in a book, in Michael’s Baumeler’s film Sesame, a Strange Book, the productions move to an acute problem of the entire world, terrorism, in WTF, directed by Arno Braendl. The bridge between the two is represented by The Painter by Rolf Leuenberger, which proposes a new form of contemporary art, made up colours, shapes and words.

The Italian directors and filmmakers were equally competitive, bringing to our attention movies such as Ruins, by Giorgio Sabbatini, or a beautiful discrepancy between essence and appearance contoured in You Cannot Hide (Andrea Olindo Bizzarri) and And Now We Dance (Franco Fais). Rolf Mandolesi’s Countdown sounded an alarm bell. Beside the strong soundtrack, this production also sends a powerful message : the initial cut presents a tree, deemed a national monument, and the film continues with the felling of the tree to make room for the building of a parking lot. A child’s little hands clasp a piece of wood as in a final embrace.

Great Britain’s productions in the competition were no surprise, as far as cinematographic talent is concerned. There is plenty of humour (to the public’s delight) in the films Blue by Robert Lorrimer, and Making Progress by Ray Grover, both of them about the rapport between man and technology. The documentary In Search of Tigers by Paula Webster calmed down the spirits, while The Girl on the Train (John Roberts), Greece in the World (Tim Stannard) and Turning Tables (Rebecca Staniforth) ended the day on an optimistic note.

This was the first day of the UNICA Film Festival, an auspicious one for the period to come. It was a day when joy, fear and surprise permeated the public, the chairs the cinema hall, becoming oneness. And this was just the beginning.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Nicoleta Andron
Photos taken by Magda Odobescu
Chronique du deuxième jour du festival UNICA

Samedi, le 20 août, à 10.00h, au cinéma "Matei Vișniec" a commencé le premier jour de projection de films, dans le cadre du festival UNICA. La Roumanie, la Croatie, l’Espagne, Lichtenstein, l’Italie et la Grande Bretagne ont été les premiers pays dont les films ont roulé et ont enchanté le grand public.

Vu la diversité des langues parlées, les films ont été sous-titrés tous en anglais. Les discours des officiels ont été traduits en temps réel, dans les écouteurs, et les annonces faites par les organisateurs étaient entendues en anglais, français et allemand.

La première représentation cinématographique a été celle de la Roumanie. A l’écran c’était le « Son de la Mer », de Dan Hintergraber, sur un musicien roumain et sur sa manière particulière de s’inspirer, la mer y ayant le rôle de muse.

Emil Mateiaș a continué la série des films roumains avec « Veritas » dont le thème fondamental est représenté par la « flexibilité de la réalité ». Le monde est représenté comme une projection issue de l’esprit de Dieu ce qui offrirait aux gens la possibilité de concevoir une réalité personnelle, subjective.

La Croatie, ensuite, a présenté des projections cinématographiques, en réussissant à se faire remarquer par la grande qualité de ses scénarios et régies. On a vu les films, "Wolf dance" de Jelena Oroz, "Flowers" de Judeta Gamulin, "Cabbage" de Zorko Sirotic, "Croatian virgin" de Suncica Ana Veldic et Olga Budimir et "Apocalypse" de "Jeunesse".

Les Croates ont abordé des aspects importants debla vie, en tant que la maladie, la sexualité. Dans le film « Fleurs » de Judeta Gamulin, l’action se déroule dans une atmosphère digne de « Pavillon des cancéreux » de Soljenițîn. Les membres de deux familles visitent leurs pères à l’hôpital. Pendant que les uns se disputent pour des raisons futiles, les autres ont une autre approche. La différence de plusieurs points de vue entre les deux familles prouve que ni la maladie ni la mort ne tient compte des principes du monde. Les fleurs deviennent, ainsi, le symbole de la célébration et de l’enterrement. La Croatie s’est fait remarquer pas seulement par son style, mais aussi par sa technique. L’ « Apocalypse », présenté par le groupe Jeunesse, est composé par des images créées par la technique du dessin dans le sable.

La série des films a été continuée par l’Espagne, le premier film vu a été "Acabo de tener" de Javier Nevaro Montero, dont le sujet fait référence au contraste entre deux perspectives différentes sur la même réalité. Une petite fille de 8 ans fait un cauchemar dont le contenu parait comme un beau rêve, vu dans une autre lumière par une autre petite fille, démunie de toute possibilité financière. Ensuite il y a eu deux films, "Things I whished to do" de Gerardo de la Fuente Lopez, documentaire sur la pêche, "Red Tuna Winds" de Alfonso O'Donnell, "Night Landscape" de Marta Ferreras Viruete, l’imprévisible "The quantum lighter" de Pau Escribano, "The whistler" de David Castro Gonzáles et "Time thives" de Fran X. Rodriguez, qui a beaucoup impressionné par l’association inédite faite entre le temps et le symbole du cercle.

Puis, il y a eu le débat du jury sur les films vus. Le jury a été constitué par le président du jury, Jacquelin Pante (Italie) et les membres, Eugy Van Gool (Belgique), Pia Kalatchov (Suisse), Ivan Kozlenko (Ukraine), Florin Paraschiv (Roumanie), Zuzana Skoludova (Slovaquie) și Stanimir Trifanov (Bulgarie).

L’après-midi, Lichtenstein a montré son grand talent cinématographique. Les thèmes abordés se remarquent par une grande diversité, en partant d’une aventure de quelques enfants captifs dans un livre du film de Michael Baumeler, "Sesame, a strange book", on arrive à un problème actuel du monde, le terrorisme, avec le film"WTF" de Arno Braendle. Le lien entre les deux est réalisé par "The painter" de Rolf Leuenberger qui présente une nouvelle forme d’art contemporain, composée par des couleurs, des formes et des mots.

Les Italiens ont présenté des films tels que :"Ruins" de Georgio Sabattini, sur la discordance entre l’authentique et les apparences, "You can not hide" de Andrea Olindo Bizzarri et "And now we dance" de Franco Fais.

Le film "Countdown" de Rolf Mandolesi, un réel avertissement qui, en dehors de la grande qualité de la colonne sonore, il s’est fait remarquer par son message percutant.

Le cadre initial représente un arbre, déclaré monument national qui est ensuite coupé pour construire, à sa place, un parking. Les petites mains d’un enfant serrent un morceau de bois de celui-ci, comme s’il l’embrassait avant de se quitter.

La présentation de haut niveau de la Grande Bretagne a été à la hauteur des attentes du public. L’humour n’a pas manqué dans les films "Blue" de Robert Lorrimer ou "Making progress" de Ray Grover, les deux ont fait référence au lien entre l’homme et la technologie. Le film de documentation "In search of tigers" de Paula Webster a calmé le public, "The girl on the train" de John Roberts, "Greece is the Word" de Tim Stannard et "Turning Tables" de Rebecca Staniforth ont clôturé la journée sur une note optimiste.

Voilà comment la première journée du festival de film UNICA s’est déroulée, un bon signe pour les jours à venir. Un jour où la joie, la tristesse, l’étonnement ont accablé le public qui est sorti de soi et s’est confondu avec tout ce qui l’entourait, la salle, les chaises ou bien avec l’écran. Un début qui promet beaucoup.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Petronela Munteanu
Photos taken by Magda Odobescu
Samstag, den 20. August

Der Tag hat um 10. Uhr beim Kino "Matei Visniec’’ mit Filmvorführungen begonnen. Rumänien, Kroatien, Spanien, Lichtenstein, Italien und Großbritanie waren die ersten Länder, deren Filme dargestellt wurden und das Publikum war begeistert.

Um alle Zuschauer besser die Filme zu verstehen, wurden sie auf Englisch übersetzt. Die Reden der Vertreter der Delegationen und der Jury wurden rechtzeitig mithilfe von einigen Kopfhörer übersetzt und die Reden der Organisatoren wurden auf Deutsch, Englisch und Französisch gehalten.

Die erste Vorführung war aus Rumänien mit dem Film "Klang des Meeres " von Dan Hintergraber. Es ging um ein Musiker aus Rumänien. Für ihn war das Meer wie eine Muse die ihn inspiriert. Dann folgte Emil Mateias mit dem rumänischen Film "Veritas" dessen Thema die Flexibilität der Wirklichkeit war. Die Welt präsentiert sich als eine Projektion aus der Ecke des Gottes Geistes.

Kroatien war das nächste Land, das die Filmforführungen vorgestellt hat. Das Drehbuch und die Regie hatte sehr gute Qualtät: "Wolf dance" von Jelena Oroz, "Flowers" von Judeta Gamulin, "Cabbage" von Zorko Sirotic, "Croatian virgin" von Suncica Ana Veldic und Olga Budimir und "Apocalypse" von der Gruppe “Jeunesse".

Die Themen waren die Krankeit und die Sexualität. In dem Film "Blumen " von Judeta Gamulin ist der Ort der Handlung ein Krankenhaussalon. Die Mitglieder der zwei Familien besuchen ihre Väter, die hier im Krankenhaus sind. Während sich die Mitglieder einer Familie wegen trivialen Gründen streiten, hat die zweite eine andere Perspektive. Der Unterschied zwischen den beiden Familien zeigt,dass weder die Krankeit, noch der Tod keine weltlichen Prinzipien haben. So werden die Blumen ein Symbol der Begrabung. Kroatien hatte nicht nur Thema und Stil, sondern auch gute Technik. Die "Apokalypse “ von Jeunesse Gruppe besteht aus Bildern, die mithilfe der Zeichnentechnik im Sand entstanden sind.

Der erste spanische Film war "Acabo de tener" de Javier Nevaro Montero. Hier gibt es ein Kontrast zwischen zwei Perspektiven derselben Wirklichkeit.

Weiter wurden die folgenden Filmen vorgestellt "Things I whished to do" von Gerardo de la Fuente Lopez, Dokumentarfilm über das Angeln "Red Tuna Winds" von Alfonso O'Donnell, "Night Landscape" von Marta Ferreras Viruete, "The quantum lighter" von Pau Escribano, "The whistler" von David Castro Gonzáles und "Time thives" von Fran X. Rodriguez, der durch die eindeutige Zuordnung zwischen Zeit und Symbolik des Kreises beeindruckt hat.

Die Jury bestand aus dem Präsident der Jury Jacquelin Pante (Italien) und Mitglieder Eugy Van Gool (Belgien), Pia Kalatchov (Schweiz), Ivan Kozlenko (Ukraine), Florin Paraschiv (Rumänien), Zuzana Skoludova (Slowakei) und Stanimir Trifanov (Bulgarien).

Nach der Mittagspause war Lichtenstein dran. Die Themen waren vielfältig, von der Abenteuer einiger gefangenen Kinder in einem Buch, aus dem Film Baumeler, "Sesame, a strange book" von Michael Baumeler bis zu einem aktuellen Thema:Terrorismus in dem Film "WTF" von Arno Braendle. Die Brücke zwischen den beiden Filmen war "The painter" von Rolf Leuenberger, eine neue zeitgenössische Kunst, die aus Farben, Formen und Wörter besteht.

Auch die italienischen Regisseure machten sich beim Publikum sehr beliebt. Die Filmen waren "Ruins" von Georgio Sabattini, eine schöne Diskrepanz zwischen Wesen und Erscheinung wie zum Beispiel im Film "You can not hide" von Andrea Olindo Bizzarri und "And now we dance" von Franco Fais. Ein Alarmsignal war "Countdown" de Rolf Mandolesi. Der Rahmen ist ein Baum, der ein nationales Denkmal betrachtet wurde. Statt dieses Baumes muss man einen Parkplatz gebaut werden. Ein kleines Kind hält in den Händen ein Stück Holz, als ob es Abschied nehmen wollte.

Die Großbritanie kam mit viel Humor in den Filmen: Blue" von Robert Lorrimer oder "Making progress" von Ray GroverDie beiden zeigten die Beziehung zwischen Mensch und Technologie. Der Dokumentarfilm "In search of tigers" de Paula Webster war ernster, aber "The girl on the train" von John Roberts, "Greece is the Word" von Tim Stannard und "Turning Tables" von Rebecca Staniforth haben den Tag mit Optimismus beendet.

Und das war nur der Anfang!

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Teodora Ramona Greciuc
Photos taken by Magda Odobescu
A doua zi - Galerie Second Day - Gallery Zweiter Tag - Galerie Deuxième Jour - Galerie

Day Six

Day Five

All Day Trip

Day Three

Day Two

Day One

Preparation